GurmEko s.r.o., Praha - Svět chutí pro profesionály

     

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

společnosti GurmEko s.r.o. se sídlem v Praze

        

     

GurmEko s.r.o., IČ 25133284, DIČ CZ25133284,

se sídlem Počernická 264, 250 73 Radonice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 52462

/dále jen „společnost“/

    

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   

1. Všeobecné dodací a platební podmínky a cenová nabídka nebo ceník doplňují a upřesňují smluvní ujednání (vzájemné vztahy) mezi společností jako dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím) a jsou závazné pro obě strany. Pokud mezi smluvními stranami není uzavřena samostatná individuální kupní smlouva, platí tyto podmínky v plném rozsahu, pokud je mezi smluvními stranami uzavřena individuální kupní smlouva, mají ujednání v takové kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto podmínek.

2. Ve věcech těmito podmínkami nebo individuální kupní smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany budou řídit ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a zákonem o potravinách a tabákových výrobcích.

3. Osobní údaje odběratelů jsou podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci s odběratelem. Pokud odběratel nadále nepožaduje zasílání aktuálních informací a nabídek společnosti, které mu jsou zasílány na jeho mailovou adresu, bude zasílání těchto materiálů neprodleně ukončeno, pokud na doručenou zprávu odběratel odpoví tak, že do předmětu e-mailu uvede slovo „nezasílat“.

4. Společnost je v souladu s nařízením 178/2002/ES, kterým se stanoví zásady a požadavky potravinového práva, provozovatelem potravinářského podniku.

5. Společnost je členem systému sdruženého plnění EKO-KOM ve smyslu zákona o obalech pod klientským číslem EK-F04000037.

6. Společnost má funkční systém sledovatelnosti výrobků a v případě potřeby zabezpečuje na vlastní náklady stažení výrobků vadné šarže a jejich náhradu bezvadným výrobkem.  Společnost odpovídá za škodu způsobenou vadou výrobku v souladu se zákonem.

7. Pokud společnost prodává zboží v originálních přepravních obalech zahraničního nebo tuzemského výrobce, jedná se o obchodní případ a nikoliv o výrobu potravin za účelem jejich uvádění do oběhu ve smyslu zákona o potravinách a tabákových výrobcích a zákazník je povinen sám přezkoumat podmínky použití ve smyslu tohoto zákona.

8. Společnost si vyhrazuje právo na individuální odlišnost dodaného zboží, pokud vyplývá z podstaty výrobku (např. suché přírodní koření a jeho směsi, sušená zelenina) a takové odlišnosti nejsou zakázány obecně platným právním předpisem.

9. Součástí objednávky může být výběr a následná objednávka zboží podle vzorků. V takových případech může být předmětem reklamace pouze neshoda dodaného zboží oproti vzorku a dohodnuté specifikaci (dokumentaci provázející zboží).

10. Ceny uvedené v cenové nabídce nebo ceníku jsou konečné ceny bez DPH. Zahrnují cenu zboží, obalu, náklady na manipulaci a dopravu, pokud v dalších ustanoveních těchto podmínek není stanoveno odlišně (např. body 15 a 16).

11. Společnost je plátcem DPH. K cenám podle ostatních ustanovení těchto podmínek bude připočtena DPH ve výši stanovené obecně platnými právními předpisy. Výše DPH je uváděna v cenové nabídce nebo ceníku a na daňovém dokladu.

12. Zboží je dodáváno v množství a balení objednaném zákazníkem od 0,25 kg. Zboží, jehož jednotková cena /kg/ je vyšší než 500,- Kč je dodáváno v balení od 0,10 kg. Pokud je zboží dodáváno v uzavřených spotřebitelských obalech nebo je jeho cena uvedena jako cena za kus, je minimálním množstvím množství uvedené v cenové nabídce nebo ceníku.

13. Přípustné záporné hmotnostní odchylky u balených produktů (dózy, boxy, vědra, fólie apod.) odpovídají hodnotám stanoveným prováděcími vyhláškami k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích.

14. Zboží je dodáno na adresu určenou zákazníkem do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky společností. Všechna rizika jsou kryta odpovědností společnosti do okamžiku převzetí zboží odběratelem, který toto převzetí písemně potvrdí včetně uvedení data.

15. Odběratel může se společností dohodnout osobní odběr na některém ze středisek (pracovišť) společnosti; v takovém případě bude zároveň dohodnut termín odběru anebo informování odběratele o připravenosti zboží k odběru.

16. Na základě dohody nebo v místech, která nejsou pokryta vlastním rozvozem společnosti a nedojde k osobnímu odběru zboží zákazníkem /bod 15/, je zboží dodáno zákazníkovi prostřednictvím externí, zpravidla smluvní balíkové nebo paletové přepravní služby. V takovém případě je k ceně zboží (bod 10) účtován poplatek za doručení ve výši 80,- Kč; to neplatí, pokud cena dodávaného zboží bez DPH a po odečtení všech přiznaných slev činí minimálně 600,- Kč.

17. Platby za zboží jsou zásadně prováděny v hotovosti, pokud v dalších ustanoveních těchto podmínek není uvedeno jinak (např. body 18 a 19).

18. Bezhotovostní platby jsou možné pouze na základě písemné dohody společnosti a odběratele; v takové dohodě musí být uvedena zejména doba splatnosti a sankce za pozdní úhradu. Pokud není řádně uhrazena předchozí platba, není společnost povinna dodat odběrateli další dodávku zboží, i když byla předtím potvrzena.

19. Dodávky doručené způsobem uvedeným v bodě 16 jsou hrazeny formou „dobírky“ (tj. platba doručiteli), pokud nebyl dohodnut bezhotovostní způsob platby podle bodu 18.

20. Okamžikem přechodu vlastnického práva na odběratele je okamžik úhrady zboží, za který je považován okamžik připsání částky na účet společnosti nebo úhrada v hotovosti. Do tohoto okamžiku je zboží včetně obalů vlastnictvím dodavatele.

21. Pokud řádně objednané zboží odběratel z jakýchkoli příčin na jeho straně od společnosti, jejího obchodního zástupce nebo od přepravní služby (body 14, 15, 16) nepřevezme, je povinen uhradit dodavateli paušální částku náhrady balného a dopravného ve výši 80,- Kč; to neplatí, pokud se jedná ze strany odběratele o oprávněnou reklamaci dodávky.

22. Odběratel je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady způsobené dopravou, nebo špatnou manipulací. Zjištěné vady je povinen neprodleně ohlásit společnosti. Za vady vzniklé během přepravy společnost neručí.

23. Vyřízení reklamací se řídí zákonem o ochraně spotřebitele. Odběratel má právo reklamovat množství, balení, záměnu druhu zboží a jakost, pokud neodpovídá deklarovanému druhu a specifikaci. Pokud není zákonem stanoveno odlišně, je nutné reklamaci uplatnit nejpozději do 6ti měsíců od data převzetí.

24. Rozhodujícím podkladem pro posouzení oprávněnosti reklamace jsou předpisy Evropské unie a ostatní obecně platné právní předpisy zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích (např. komoditní vyhlášky z hlediska organoleptických vlastností, vyhláška o mikrobiologických požadavcích, vyhláška o chemických požadavcích na zdravotní nezávadnost, podmínky použití přidaných látek) nebo specifikace výrobků ve smyslu vyhlášky o stanovení kritických bodů v technologii výroby.

25. O reklamaci rozhoduje vedoucí obchodního nebo výrobního úseku. Obchodní zástupci, pracovníci zákaznického centra, pracovníci odbytu a další pracovníci společnosti jsou oprávněni reklamaci přijmout, provést záznam na stanoveném tiskopisu, nikoliv však o reklamaci rozhodnout; takovým jejich event. rozhodnutím není společnost vázána.

26. Postup při reklamaci:

a) odběratel je povinen neprodleně reklamaci uplatnit (ohlásit) u společnosti

b) společnost bude odběratele kontaktovat a domluví s ním další postup; při tom bude postupovat individuálně podle okolností konkrétní reklamace

c) reklamace bude vyřízena v souladu s obecně platnými právními předpisy do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění u společnosti, pokud obecně platné právní předpisy nestanoví lhůtu kratší

d) reklamace se vyřizuje zpravidla těmito způsoby:

      - výměna vadného zboží

      - dodání chybějícího zboží

      - dodání jiného (náhradního) zboží podle dohody s odběratelem

      - zrušení smlouvy a vrácení peněz

27. Kontaktní spojení na společnost

a) telefon      800 100 377

b) mail          objednavky@gurmeko.eu

c) webové stránky www.gurmeko.cz