VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

GurmEko s.r.o., IČ 25133284, DIČ CZ25133284,

se sídlem Počernická 264, 250 73 Radonice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 52462

/dále jen „společnost“/


VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné dodací a platební podmínky a cenová nabídka nebo ceník doplňují a upřesňují smluvní ujednání (vzájemné vztahy) mezi společností jako dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím) a jsou závazné pro obě strany. Pokud mezi smluvními stranami není uzavřena samostatná individuální kupní smlouva, platí tyto podmínky v plném rozsahu, pokud je mezi smluvními stranami uzavřena individuální kupní smlouva, mají ujednání v takové kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto podmínek.

2. Ve věcech těmito podmínkami nebo individuální kupní smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany budou řídit ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a zákonem o potravinách a tabákových výrobcích.

3. Společnost prohlašuje, že osobní údaje odběratele jakožto subjektu údajů jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy či smluvních ujednání mezi společností a dodavatelem. Vedle zpracování osobních údajů dle předchozí věty společnost zpracovává osobní údaje odběratele pouze na základě jeho výslovného dobrovolného, svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu za účelem zasílání aktuálních informací a nabídek společnosti formou e-mailové korespondence, který je odběratel oprávněn kdykoliv odvolat. S udělením či neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů odběratele není podmíněno uzavření smlouvy mezi společností a odběratelem. Společnost dále prohlašuje, že společnost nakládá s osobními údaji a chrání osobní údaje před jejich zveřejněním a použitím třetími osobami, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Společnost je v souladu s nařízením 178/2002/ES, kterým se stanoví zásady a požadavky potravinového práva, provozovatelem potravinářského podniku.

5. Společnost je členem systému sdruženého plnění EKO-KOM ve smyslu zákona o obalech pod klientským číslem EK-F04000037.

6. Společnost má funkční systém sledovatelnosti výrobků a v případě potřeby zabezpečuje na vlastní náklady stažení výrobků vadné šarže a jejich náhradu bezvadným výrobkem.  Společnost odpovídá za škodu způsobenou vadou výrobku v souladu se zákonem.

7. Společnost si vyhrazuje právo na individuální odlišnost dodaného zboží, pokud vyplývá z podstaty výrobku (např. suché přírodní koření a jeho směsi, sušená zelenina) a takové odlišnosti nejsou zakázány obecně platným právním předpisem.

8. Součástí objednávky může být výběr a následná objednávka zboží podle vzorků. V takových případech může být předmětem reklamace pouze neshoda dodaného zboží oproti vzorku a dohodnuté specifikaci (dokumentaci provázející zboží).

9. Ceny uvedené v cenové nabídce nebo ceníku jsou konečné ceny bez DPH. Zahrnují cenu zboží, obalu, náklady na manipulaci a dopravu, pokud v dalších ustanoveních těchto podmínek není stanoveno odlišně (např. body 16 a 17).

10. Společnost je plátcem DPH. K cenám podle ostatních ustanovení těchto podmínek bude připočtena DPH ve výši stanovené obecně platnými právními předpisy. Výše DPH je uváděna v cenové nabídce nebo ceníku a na daňovém dokladu.

11. Zboží je dodáváno zásadně v balení uvedeném v ceníku. Minimální množství pro odběr je jeden kus.

12. Přípustné záporné hmotnostní odchylky u balených produktů odpovídají hodnotám stanoveným prováděcími vyhláškami k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích.

13. Zboží je dodáno na adresu určenou zákazníkem do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky doručené v době do 11:00 hodin pracovního dne. Dodací termín pro objednávky doručené po této hodině, jsou 3 pracovní dny. Všechna rizika jsou kryta odpovědností společnosti do okamžiku převzetí zboží odběratelem, který toto převzetí potvrdí písemně včetně uvedení data.

14. Osobní odběr je možný pouze na centrále společnosti, na adrese Počernická 264, Radonice. V těchto případech ale musí být dohodnut termín odběru anebo být odběratel informován o připravenosti zboží k odběru.

15. Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím externí, zpravidla smluvní balíkové přepravní služby. V takovém případě je k ceně zboží účtován poplatek za doručení ve výši 80,- Kč; to neplatí, pokud cena dodávaného zboží bez DPH činí minimálně 600,- Kč.

16. Platby za zboží jsou zásadně prováděny v hotovosti, pokud v dalších ustanoveních těchto podmínek není uvedeno jinak. (např. body 18 a 19).

17. Bezhotovostní platby jsou možné pouze na základě písemné dohody společnosti a odběratele; v takové dohodě musí být uvedena zejména doba splatnosti a sankce za pozdní úhradu. Pokud není řádně uhrazena předchozí platba, není společnost povinna dodat odběrateli další dodávku zboží, i když byla předtím potvrzena.

18. Dodávky doručené způsobem uvedeným v bodě 15 jsou hrazeny formou „dobírky“ (tj. platba doručiteli), pokud nebyl dohodnut bezhotovostní způsob platby podle bodu 17.

19. Okamžikem přechodu vlastnického práva na odběratele je okamžik úhrady zboží, za který je považován okamžik připsání částky na účet společnosti nebo úhrada v hotovosti. Do tohoto okamžiku je zboží včetně obalů vlastnictvím dodavatele.

20. Pokud řádně objednané zboží odběratel z jakýchkoli příčin na jeho straně od společnosti nebo od přepravní služby nepřevezme, je povinen uhradit dodavateli paušální částku náhrady balného a dopravného. To neplatí, pokud se jedná ze strany odběratele o oprávněnou reklamaci dodávky.

21. Odběratel je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady způsobené dopravou, nebo špatnou manipulací. V případě takového zjištění je odběratel oprávněn zásilku nepřijmout, pokud je to možné zajistit fotodokumentaci. Odběratel je však povinen o nepřevzetí zboží ihned informovat dodavatele.

22. Vyřízení reklamací se řídí zákonem o ochraně spotřebitele. Odběratel má právo reklamovat množství, balení, záměnu druhu zboží a jakost, pokud neodpovídá deklarovanému druhu a specifikaci. Pokud není zákonem stanoveno odlišně, je nutné reklamaci uplatnit nejpozději do šesti měsíců od data převzetí.

23. Rozhodujícím podkladem pro posouzení oprávněnosti reklamace jsou předpisy Evropské unie a ostatní obecně platné právní předpisy zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích (např. komoditní vyhlášky z hlediska organoleptických vlastností, vyhláška o mikrobiologických požadavcích, vyhláška o chemických požadavcích na zdravotní nezávadnost, podmínky použití přidaných látek) nebo specifikace výrobků ve smyslu vyhlášky o stanovení kritických bodů v technologii výroby.

24. O reklamaci rozhoduje vedoucí obchodního nebo výrobního úseku. Obchodní zástupci, pracovníci zákaznického centra, pracovníci odbytu a další pracovníci společnosti jsou oprávněni reklamaci přijmout, provést záznam na stanoveném tiskopisu, nikoliv však o reklamaci rozhodnout! Takovým jejich eventuálním rozhodnutím není společnost vázána.

25. Postup při reklamaci:

a) odběratel je povinen neprodleně reklamaci uplatnit (ohlásit) u společnosti

b) společnost bude odběratele kontaktovat a domluví s ním další postup; při tom bude postupovat individuálně podle okolností konkrétní reklamace

c) reklamace bude vyřízena v souladu s obecně platnými právními předpisy do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění u společnosti, pokud obecně platné právní předpisy nestanoví lhůtu kratší

d) reklamace se vyřizuje zpravidla těmito způsoby:

      - výměna vadného zboží

      - dodání chybějícího zboží

      - dodání jiného (náhradního) zboží podle dohody s odběratelem

      - zrušení smlouvy a vrácení peněz

26. Kontaktní spojení na společnost

a) telefon      800 100 377

b) mail          objednavky@gurmeko.eu